Regulamin konkursu pod nazwą
„Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy”
2014

 1. 1 Zasady ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy” (zwanego dalej „Konkursem”) jest „MGD”-GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000271001, NIP PL: 551-17-02-355.
  2. Konkurs trwa w okresie od godziny 00:00:01 dnia 7.04.2014 roku do godziny 23:59:59 dnia 31.05.2014 r.
  3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  5. Celem Konkursu jest:
   1. Popularyzacja spędzania czasu na łonie przyrody i w ciekawych miejscach Polski,
   2. Zachęcenie dzieci i ich rodziców do poznawania najbliższej okolicy,
   3. Uwrażliwianie dzieci na otaczający świat i uczenie szacunku do niego.
  6. Partnerem medialnym Konkursu jest stacja TVN.
 2. 2 Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikiem konkursu może być każde przedszkole publiczne i niepubliczne, oddziały przedszkolne szkół podstawowych oraz wszystkie placówki uczestniczące w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, prowadzonym przez Organizatora Konkursu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
   1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie internetowej Konkursu przez dyrektora lub nauczyciela przedszkola,
   2. nadesłanie zdjęcia wraz z opisem, zgodnych z wymogami § 3, zwanych dalej „Pracą Konkursową”, poprzez formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej,
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród,
   4. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Konkursu.
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną wizytę w przedszkolu telewizji TVN, przygotowującej materiał filmowy z przygotowań do Konkursu lub z wręczenia nagród. Organizator poinformuje wcześniej przedszkola o ewentualnym nagraniu i ustali z dyrekcją przedszkola formę i termin nagrania.
 3. 3 Wymagania dotyczące Prac Konkursowych
  1. Każde przedszkole może dokonać tylko jednego zgłoszenia Pracy Konkursowej.
  2. Pracą Konkursową jest jedno zdjęcie przedstawiające wybrane miejsce na łonie przyrody lub posiadające walory turystyczne, kulturowe, krajoznawcze wraz z opisem miejsca, argumentującym jego wybór.
  3. Opisywane i przedstawione na zdjęciu miejsce powinno znajdować się w województwie, na którego terenie znajduje się siedziba przedszkola. Mile widziane są miejsca znajdujące się nie dalej niż 60 km od siedziby przedszkola.
  4. Nadesłane zdjęcie powinno spełniać następujące warunki:
   1. przedstawiać „Najpiękniejsze miejsce w okolicy”, zgodnie z tematem Konkursu oraz zgodnie z wymogami § 3 pkt. 3,
   2. zostać nadesłane jako plik cyfrowy w formacie JPG, rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB,
   3. przedszkole musi posiadać prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia,
   4. jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby, przedszkole musi posiadać zgodę tych osób na upublicznienie ich wizerunku.
  5. Opis, wchodzący w skład Pracy Konkursowej, powinien spełniać następujące warunki:
   1. zawierać nazwę miejsca przedstawionego na zdjęciu,
   2. zawierać lokalizację miejsca,
   3. zawierać argumentację, dotyczącą wyboru miejsca przez przedszkole,
   4. zawierać maksimum 500 znaków,
   5. opis nie może zawierać sformułowań powszechnie uznawanych za wulgarne, oszczercze, czy też dyskryminujące.
  6. W czasie trwania konkursu uczestnik nie może zmieniać nadesłanego zdjęcia ani opisu.
  7. Przed ostatecznym opublikowaniem Pracy Konkursowej na stronie internetowej, będzie ona podlegała moderacji/weryfikacji od kątem zgodności z zasadami niniejszego konkursu przez moderatora wyznaczonego przez Organizatora Konkursu.
  8. Moderator ma 48 godzin na moderację i publikację Pracy Konkursowej.
  9. Prace Konkursowe opublikowane w weekend oraz w dni wolne, będą podlegać moderacji w pierwszym dniu roboczym.
  10. W Konkursie biorą udział wyłącznie Prace Konkursowe, które pomyślnie przejdą proces moderacji, w szczególności weryfikację realizacji wymogów, o których mowa w pkt. 4 i 5.
 4. 4 Przebieg konkursu i nagrody
  1. Prace Konkursowe można zgłaszać od 07.04.2014 roku do 31.05.2014 na Stronie Internetowej Konkursu: www.przyjacielenatury.pl
  2. Na zgłoszone i zamieszczone na Stronie Internetowej Prace Konkursowe w terminie od 07.04.2014 r. do 31.05.2014 będą głosować internauci za pośrednictwem przycisku „Zagłosuj”. Możliwe będzie oddanie maksymalnie 1 głosu w ciągu doby. Zasady głosowania zostały opisane w par. 5 niniejszego regulaminu.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu dokona się wśród zgłoszonych prac w następujący sposób:
   1. W każdym z szesnastu województw zostanie wyłonione 5 Prac Konkursowych, które otrzymały największą liczbę głosów.
   2. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców konkursu w każdym województwie spośród wyłonionych pięciu Prac Konkursowych. W każdym województwie zostanie wybrane jedno zwycięskie przedszkole.
   3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców Konkursu zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę szczególnie: zgodność Pracy Konkursowej z tematem i celem Konkursu, a także walory artystyczne zdjęcia i argumentację, dotyczącą wyboru miejsca.
   4. W skład Komisji Konkursowej wejdzie 5 osób wskazanych przez Organizatora, w tym przedstawiciele Organizatora oraz fotograf.
   5. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej odnośnie wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 18.06.2014 r. na stronie internetowej Konkursu.
  5. Każde z szesnastu zwycięskich przedszkoli otrzyma następujący zestaw nagród:
   1. Aparat fotograficzny marki Nikon COOLPIX P520 – wraz z kartą SDHC 16 GB oraz torbą na aparat.
   2. Zestaw tablic edukacyjnych
   3. Upominek dla dziecka w postaci fartuszka Kubuś.
   4. Zestaw produktów marki Kubuś dla każdego dziecka.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia wskazanych nagród innymi zbliżonego typu i nie niższej wartości, co nagrody przewidziane w Regulaminie.
  7. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
  8. Zwycięskie przedszkola zostaną powiadomione o wygranej drogą telefoniczną oraz e-mailową przez Organizatora. W czasie rozmowy telefonicznej zostanie również ustalona forma i termin dostarczenia nagród przez Organizatora zwycięzcy.
 5. 5 Zasady głosowania
  1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia.
  2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP.
  3. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia w każdym czasie z konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.
 6. 6 Reklamacje
  1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy każdemu uczestnikowi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu (§ 4 pkt. 4). O zachowaniu powyższego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym że nie będą rozpatrywane reklamacje nadane z zachowaniem ww. terminu, ale doręczone przez Pocztę Polską lub innego operatora pocztowego po dniu 31.07.2014 r.
  2. Reklamacje można składać wyłącznie w formie pisemnej na adres do korespondencji: „„MGD” - GMW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy”.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację lub telefonicznie na numer telefonu podany w zgłoszeniu, nie później niż do dnia 31.07.2014 r. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. 7 Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wyłącznie uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym realizacji nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane doraźnie, a po zakończeniu Konkursu zebrane dane osobowe zostaną poddane niezwłocznie anonimizacji.
  2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie, z uwagi na konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
  3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
  4. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zamieszczaną na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 8. 8 Prawa autorskie
  1. Uczestnik zgłaszający do Konkursu Pracę Konkursową oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przesyłanych i umieszczonych na stronie internetowej zdjęć i ich opisów.
  2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada zgodę osób znajdujących się na zgłoszonym zdjęciu do upublicznienia ich wizerunku.
  3. Nagrody w Konkursie stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.
  4. Organizator nabywa własność nagrodzonych Prac Konkursowych w tym autorskie prawa majątkowe do tych prac, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania ochrony, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
   2. wprowadzenie do obrotu,
   3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych, materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
   5. wykorzystanie we wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych Spółki.
  5. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego zwycięskich Prac Konkursowych
  6. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów nadesłanych w Konkursie, uczestnicy zwolnią Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 9. 9 Zastrzeżenia konkursowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnicy biorą udział w Konkursie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane wiadomości.
  3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora wraz z uzasadnieniem i przysługuje mu prawo złożenia reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania informacji o decyzji Organizatora o wykluczeniu.
 10. 10 Postanowienia końcowe
  1. W przypadku zmiany danych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
Pobierz regulamin w formacie pdf